Ohlášky

 

Pořad bohoslužeb - kaple sv. Václava

v týdnu od 14. do 21. dubna 2019

 

 

Neděle 14. dubna

Květná neděle

– začátek mše svaté -  žehnání ratolestí před kostelem

  8.30 na úmysl dárce

10.00 za ty, kterým jsme v životě jakýmkoli způsobem ublížili

 

Středa 17. dubna

15.30 – 17.00 příležitost ke svátosti smíření

17.00 za zemřelou rodinu, předky a duše v očistci

 

Zelený čtvrtek 18. dubna

Zelený čtvrtek – ustanovení svátosti oltářní a kněžství

18.30 na poděkování za dar povolání a za nová kněžská povolání

 

Velký pátek 19. dubna

Velký pátek – den utrpení a umučení Pána Ježíše

8.00 modlitba ranních chval

15.00 křížová cesta

16.00 obřady Velkého pátku

Bílá sobota 20. dubna

Bílá sobota – církev bdí u Božího hrobu

8.00 modlitba ranních chval

21.00 obřady Velké noci – žehnání ohně a velikonoční svíce

           Mše svatá za farnost

 

 

Neděle 14. dubna

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – žehnání pokrmů

  8.30 na úmysl dárce

10.00 za dobrodince našeho kostela

 

V tomto týdnu je Ježíšovým přítelem postava Šimona z Kyrény. Byl vojáky přinucen k tomu, aby Ježíšovi pomohl. Jako jediný ze všech lidí mohl nést jeho kříž. Je nám příkladem, jak ve svých bližních máme sloužit samotnému Kristu.

Obrázek Šimona z Kyrény i s úkoly jsou na stolku s obětními dary.

 

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření v našem kostele bude ve středu od 15.30 do 17 hod. 

 

18. až 20. dubna zveme mládež od 10 do 16 let na společné slavení Velikonoc. Král Artaban nám pomůže propojit Betlém s Jeruzalémem, Ježíšovo narození s jeho smrtí na Golgotě. Více info  na plakátku a přihláškách.

 

Na Velký pátek zveme rodiče s dětmi a mládeží na společnou křížovou cestu. Tentokrát se vydáme do Choltic. Odjezd od Salesiánů je v 10 hod., sraz v Cholticích u zámku v 10.30 hod.

 

Nácvik ministrantů na obřady bude:

Zelený čtvrtek od 17 hodin   -    Velký pátek od 8.45 hodin   -    Bílá sobota od 9.00 hodin 

Přítomnost na nácviku je důležitá pro účast na obřadech.

Prosím rodiče ministrantů, aby si vyzvedli oblečení k vyprání. Děkuji.

 

Po mši svaté prosím ty, kteří přijali službu apoštolů na ZČ o krátkou schůzku v předsíni kostela.

Rozpis lektorů na obřadech je vyvěšen v předsíni kostela.

 

Pro soukromou adoraci bude kostel otevřen na:

Zelený čtvrtek do 22 hodin - Velký pátek do 20 hodin – Bílou sobotu od 8 do 11 hodin

Pro adoraci po obřadech jsou v předsíni rozpisy.  Můžete se zapsat. Děkuji.

 

O slavnosti Zmrtvýchvstání se budou na závěr mše svaté žehnat vámi přinesené pokrmy.

 

Oblastní charita Pardubice hledá vedoucí Pečovatelské služby v Holicích a Moravanech. Více informací u paní ředitelky Marie Hubálkové a na webových stránkách pardubické charity.